február 2018
Po Ut St Št Pi So Ne
« jan    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728  

 

C-DSC_3337.JPG DSC_0230.JPG DSC_0337.JPG DSC_0355.JPG

Štatistika

  • 0
  • 58
  • 90

Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy v Sihelnom

                 OBEC SIHELNÉ

podľa ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

v y h l a s u j e

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa

Materskej školy, Sihelné 456, 029 46 Sihelné

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky:

– Odborná a pedagogická spôsobilosť požadovaná na stupeň a odbor vzdelania pre príslušný druh a typ školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov
– Dosiahnutie kariérneho stupňa pedagogický zamestnanec s I. atestáciou podľa § 61 ods. 7 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
– Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe
– Občianska a morálna bezúhonnosť
– Spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
– Znalosť práce s PC
– Riadiace, komunikačné a organizačné schopnosti
– Zdravotná spôsobilosť v zmysle § 10 ods. 2 zákona č. 317/2009 Z. z.
– Znalosť školskej legislatívy
Zoznam požadovaných dokladov:

– Písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
– overené kópie dokladov o vzdelaní
– doklad o dĺžke odbornej praxe
– štruktúrovaný profesijný životopis
– písomný návrh koncepcie rozvoja školy
– výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
– súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle
§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
Prihlášku do výberového konania, spolu s požadovanými dokladmi, doručte

do 17. mája 2017 do 15.00 h.na adresu:

Obec Sihelné, 029 46 Sihelné 217
Obálku označte heslom „Výberové konanie MŠ – neotvárať”
Termín a miesto výberového konania oznámi rada školy prihláseným uchádzačom, ktorí spĺňajú požadované predpoklady.
Ďalšie informácie:
Obec Sihelné, 029 46 Sihelné 217,  043/5594214, 5594236
V Sihelnom 26. 04. 2017

Mgr. Ľubomír Piták
starosta obce

Komentáre sú uzatvorené.